Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0354779
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
253
216
2179
6267
13852
2913
354779

Forecast Today
288

15.13%
23.72%
4.95%
0.36%
0.00%
55.83%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:3.238.116.201

กองสวัสดิการ

 บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

   กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีหัวหน้ากองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทสบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวัสดิการสังคมโดยกำำหนดส่วนราชการกองสวัสดิการสังคมประกอบด้วยงานธุรการและงานพัฒนาชุมชน

 

 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และพิการ

   ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังต่อไป

๑. มีสัญญาติไทย มีอายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. นับตามปีที่อายุครบ ๕๙ ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฏไม่ปรากฏไม่ปรากฏวันที่ และเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สูงอายุที่อยู่สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

 

 ขั้นตอนการยื่นขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

      ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
   ในวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 

๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา

  ในกรณีที่ผู้สูงอายุความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ

๒. สำเนาทะเบียนของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หนังสือมอบอำนาจของผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ฉบับ

คุณสมบัติของผู้พิการ ที่มิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ (รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน)

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑. มีสัญญาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา

   ในคนพิการที่มีความจำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพอการแทน โดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หนังสือมอบอำนาจของผู้พิการ จำนวน ๑ ฉบับ