Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276651
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276651

Forecast Today
96

19.13%
20.62%
5.78%
0.45%
0.00%
54.03%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาลตำบล

     "ตะขบบ้านเกษตร เขตวัฒนธรรมไหมไทย น้ำใสลำพระเพลิง 

      เชิงเขาพญาปราบ ทะเลสาปลำสำลาย"

วิสัยทัศน์
     “เทศบาลตำบลตะขบ  เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน”
พันธกิจเทศบาล-MISSIONS
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบก และทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง การ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิ
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
10. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
11. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
12. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
13. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
14. บำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
15. ให้มี และบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
16. ให้มี และบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
17. ให้มี และบำรุงทางระบายน้ำ

18. เทศพาณิชย์

   นโยบาย
1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน
- ขยายเขตน้ำประปาให้ครบทุกครัวเรือน

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อให้มีรายได้ในครอบครัว
- ส่งเสริมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  รวมถึงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

- ส่งเสริมเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อต่อต้านยาเสพติด
- ส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม
- ส่งเสริมด้านการศึกษา การเรียนการสอน
- ส่งเสริมด้านสุขภาพในชุมชน

4. นโยบายด้านการบริหาร

- การจัดการระเบียบในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ให้สะดวกเพิ่มยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่าย   
- การจัดการระเบียบในการให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลในการดำเนิมงานต่างๆ

5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการบำบัดน้ำเสีย
- ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อลดภาวะโลกร้อน