Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276693
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276693

19.12%
20.61%
5.78%
0.45%
0.00%
54.04%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

กองช่าง

 บทบาทหน้าที่ กองช่าง

   กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมายงานแผนการปฎิบัติ

 

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

    ก่อนดำเนินการดัดแปลง รื้อถอน การต่อเติมหรือการเคลื่อนย้าย อาคารก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตะขบโปรดติดต่อขออนุญาตที่ กองชั่ง เทศบาลตำบลตะขบ

 

 หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าที่ดิน อย่างล่ะ ๒ ชุด

๒. สำเนาทะเบีบยบ้าน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน อย่าง ๒ ชุด

๓. แบบก่อสร้าง แผนผัง และรายการประกอบแบบ อย่างละ ๕ ชุด

๔. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด(หรือเอกสิทธิ์อื่นๆ)

๕. สำเนาหนังสือรองรับทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ผู้มีอำนวจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

 

 หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

 หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ขอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารใช้ผนังร่วมกัน กรณีใช้ผนังร่วมกัน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ กรณีขิดเขตที่ดินข้างเคียง

 หนังสือของผู้ควบคุมงาน

 หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว กรณีอยู่ในข่ายควมคุม พ.ร.บ วิศวกรรมและ พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม

 รายการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะอาคาร

 แบบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับบ้านพักอาศัย(ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ หรืออื่นๆ)

 หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้วกรณีเป็นอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน

 เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิม ที่ได้รับจากเทศบาลสีคิ้ว จำนวน ๑ ชุด กรณีดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคารหรือต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอบ้านเลขที่ได้รับ กองช่าง เทศบาลตำตะขบ

 หลักฐานที่ใช้ขอเลขที่บ้าน

 แบบคำขอเลขที่บ้าน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นหลักฐานดังกล่าวต่อนายทะเบียนท้องถิ่น

 หากต้องการแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น หรือแบบระบบำบัดน้ำเสียขอรับบริการได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลตะขบ

การก่อสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตนั้น มีกำหนดดังต่อไปนี้

 ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ ๕ ตารางเมตร

 เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม

 เพิ่มลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสาคานบันได และผนัง