Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276660
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276660

Forecast Today
120

19.13%
20.62%
5.78%
0.45%
0.00%
54.03%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

กองคลัง

 บทบาทหน้าที่ กองคลัง

    กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การนับ การนำส่งเงิน การเก็บรักาาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำงบประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายดดยให้มีหัวหน้ากองคลังเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของการคลัง โดยกำหนดส่วนราชการในกองคลังประกอบด้วยงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัมนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีภาษีโรงเรียนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่นตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใชเป็นสถานประกอยฃบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล

    การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด๒) ที่กองคลังเทศบาลตำบลตะขบ พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด. ๘) จากเทศบาลแล้วให้มาชำระ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

 

 ภาษีบำรุงท้องที่

   กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปีภาษีบำรุงท้องที่หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินปละชำระภาษี

๑. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี

๒. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่โอนๆ

 การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

๑. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าอย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา
ส่วนที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

๒. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะได้รับยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่อัตราโทษและค่าปรับ

๑. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษี

๒. ยื่นแบบรายการไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๓. ชี่เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ภาษีน้องลง ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑ เท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๔. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของภาษี เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 ภาษีป้าย

   ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 อัตราภาษี

๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

๒. ป้ายที่อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

๓. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่มีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ

-ป้ายที่มีอักษรบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

๔. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียต่ำกว่า ๒๐๐ บาทให้เสียในอัตรา ๒๐๐ บาท

 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

 ๑. เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปีโดยเป็นรายปี ยกเว้นที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี

 ๒. ชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จากพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน๓๐ วันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน