Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276685
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276685

19.12%
20.61%
5.78%
0.45%
0.00%
54.04%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

กองการประปา

 บทบาทหน้าที่ กองการประปา

   กองการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกัลการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีหัวหน้ากองการประปาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและรับผิด-ชอบในการปฏิบัติราชการของกองการประปา โดยกำหนดส่วนราชการในกองการประปาประกอบด้วยงานธุรการ งานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชีและพัสดุและทรัพย์สิน

 

 ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา

 ขั้นตอนยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา

ผู้ขอใช้น้ำยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา ตามแบบคำร้องของฝ่ายการประปา โดยใช้เอกสารการขอใช้น้ำประปา

 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในตำบลลิ่นถิ่น ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดที่ติดตั้ง

 มาตรวัดน้ำ ขนาด1/2นิ้ว ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท

 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว ค่าะรรมเนียม จำนวน 80 บาท

 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว ค่าธรรมเนียม จำนวน 120 บาท

ผู้ขอใช้น้ำ ต้องออกค่าอุปกรณ์เองทั้งหมด ส่วนติดตั้งทางเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งมิเตอร์ตามที่ขอ

 อัตราค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน

๑. ราคาน้ำประปาจะคิด (คำนวณ) เป็นรายลูกบาศก์เมตร ตามอัตราที่กำหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ

๒. จำนวนที่ใช้รวมทั้งน้ำที่รั่วไหลหมดเปลืองภายใน ตามที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ำ โดยปกติจะทำการจดเป็นรายเดือนถ้ามาตรวัดน้ำเสียหรือชำรุดโดยเหตุใดๆ ซึ่งจะทราบจำนวนที่ใช้น้ำไปนั้นไม่ได้ การประปาจะคิดคำนวณน้ำที่ใช้ไปในเดือนที่แล้วมา โดยคิดถัวเฉลี่ย 3 เดือน ก่อนที่ได้ใช้ไปแล้ว (เดือนที่เสียไม่มากนำมาเฉลี่ยหรือเหมาะสมกับความเป็นจริง) ถ้ามาตรวัดน้ำเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ำจะคิดคำนวณน้ำใช้ไปนั้น ตามจำนวนที่ได้ใช้ภายหลังเมื่อการประปาได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่แล้ว

๓. ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย ในเมื่อพนักงานเก็บเงินได้นำบิลมาขอรับเงินโดยผู้ใช้น้ำต้องชำระทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดง เอกสารหลักฐาน มิฉะนั้น จะต้องนำเงินไปชำระ ณ ที่ทำการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ณ บ้านผู้ใช้น้ำถ้าครบกำหนด 15 วัน ผู้ใช้น้ำยังไม่นำเงินมาชำระการประปามีสิทธิที่จะงดส่งน้ำให้ใช้ และฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย (ไม่เกิน 1 เดือน)