Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276682

19.12%
20.61%
5.78%
0.45%
0.00%
54.04%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

กองสาธารณสุข

 บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและอนามัยกองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขงานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขโดยให้มีหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดส่วนราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยงานธุรการ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่องานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานรักษาความสะอาดและศูนย์บริการสาธารณสุข

กองการประปา

 บทบาทหน้าที่ กองการประปา

   กองการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกัลการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผน ปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีหัวหน้ากองการประปาเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและรับผิด-ชอบในการปฏิบัติราชการของกองการประปา โดยกำหนดส่วนราชการในกองการประปาประกอบด้วยงานธุรการ งานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชีและพัสดุและทรัพย์สิน

 

 ขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา

 ขั้นตอนยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา

ผู้ขอใช้น้ำยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา ตามแบบคำร้องของฝ่ายการประปา โดยใช้เอกสารการขอใช้น้ำประปา

 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในตำบลลิ่นถิ่น ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา ตามขนาดของมาตรวัดที่ติดตั้ง

 มาตรวัดน้ำ ขนาด1/2นิ้ว ค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท

 มาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว ค่าะรรมเนียม จำนวน 80 บาท

 มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว ค่าธรรมเนียม จำนวน 120 บาท

ผู้ขอใช้น้ำ ต้องออกค่าอุปกรณ์เองทั้งหมด ส่วนติดตั้งทางเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งมิเตอร์ตามที่ขอ

 อัตราค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน

๑. ราคาน้ำประปาจะคิด (คำนวณ) เป็นรายลูกบาศก์เมตร ตามอัตราที่กำหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ

๒. จำนวนที่ใช้รวมทั้งน้ำที่รั่วไหลหมดเปลืองภายใน ตามที่ปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ำ โดยปกติจะทำการจดเป็นรายเดือนถ้ามาตรวัดน้ำเสียหรือชำรุดโดยเหตุใดๆ ซึ่งจะทราบจำนวนที่ใช้น้ำไปนั้นไม่ได้ การประปาจะคิดคำนวณน้ำที่ใช้ไปในเดือนที่แล้วมา โดยคิดถัวเฉลี่ย 3 เดือน ก่อนที่ได้ใช้ไปแล้ว (เดือนที่เสียไม่มากนำมาเฉลี่ยหรือเหมาะสมกับความเป็นจริง) ถ้ามาตรวัดน้ำเสียในเดือนแรกที่เริ่มใช้น้ำจะคิดคำนวณน้ำใช้ไปนั้น ตามจำนวนที่ได้ใช้ภายหลังเมื่อการประปาได้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่แล้ว

๓. ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระเงินค่าน้ำ ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหาย ในเมื่อพนักงานเก็บเงินได้นำบิลมาขอรับเงินโดยผู้ใช้น้ำต้องชำระทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดง เอกสารหลักฐาน มิฉะนั้น จะต้องนำเงินไปชำระ ณ ที่ทำการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งหนี้ไว้ ณ บ้านผู้ใช้น้ำถ้าครบกำหนด 15 วัน ผู้ใช้น้ำยังไม่นำเงินมาชำระการประปามีสิทธิที่จะงดส่งน้ำให้ใช้ และฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย (ไม่เกิน 1 เดือน)

กองช่าง

 บทบาทหน้าที่ กองช่าง

   กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมายงานแผนการปฎิบัติ

 

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

    ก่อนดำเนินการดัดแปลง รื้อถอน การต่อเติมหรือการเคลื่อนย้าย อาคารก่อสร้างต่างๆ ในเขตเทศบาลตะขบโปรดติดต่อขออนุญาตที่ กองชั่ง เทศบาลตำบลตะขบ

 

 หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าที่ดิน อย่างล่ะ ๒ ชุด

๒. สำเนาทะเบีบยบ้าน ของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน อย่าง ๒ ชุด

๓. แบบก่อสร้าง แผนผัง และรายการประกอบแบบ อย่างละ ๕ ชุด

๔. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ชุด(หรือเอกสิทธิ์อื่นๆ)

๕. สำเนาหนังสือรองรับทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ผู้มีอำนวจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

 

 หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

 หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน กรณีผู้ขอนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารใช้ผนังร่วมกัน กรณีใช้ผนังร่วมกัน

 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ กรณีขิดเขตที่ดินข้างเคียง

 หนังสือของผู้ควบคุมงาน

 หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว กรณีอยู่ในข่ายควมคุม พ.ร.บ วิศวกรรมและ พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม

 รายการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะอาคาร

 แบบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับบ้านพักอาศัย(ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ หรืออื่นๆ)

 หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้วกรณีเป็นอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน

 เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิม ที่ได้รับจากเทศบาลสีคิ้ว จำนวน ๑ ชุด กรณีดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคารหรือต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง

เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอบ้านเลขที่ได้รับ กองช่าง เทศบาลตำตะขบ

 หลักฐานที่ใช้ขอเลขที่บ้าน

 แบบคำขอเลขที่บ้าน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นหลักฐานดังกล่าวต่อนายทะเบียนท้องถิ่น

 หากต้องการแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น หรือแบบระบบำบัดน้ำเสียขอรับบริการได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลตะขบ

การก่อสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตนั้น มีกำหนดดังต่อไปนี้

 ขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ ๕ ตารางเมตร

 เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม

 เพิ่มลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสาคานบันได และผนัง

 

กองสวัสดิการ

 บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

   กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีหัวหน้ากองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทสบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวัสดิการสังคมโดยกำำหนดส่วนราชการกองสวัสดิการสังคมประกอบด้วยงานธุรการและงานพัฒนาชุมชน

 

 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และพิการ

   ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังต่อไป

๑. มีสัญญาติไทย มีอายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. นับตามปีที่อายุครบ ๕๙ ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฏไม่ปรากฏไม่ปรากฏวันที่ และเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้สูงอายุที่อยู่สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

 

 ขั้นตอนการยื่นขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

      ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
   ในวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 

๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา

  ในกรณีที่ผู้สูงอายุความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ

๒. สำเนาทะเบียนของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หนังสือมอบอำนาจของผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ฉบับ

คุณสมบัติของผู้พิการ ที่มิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ (รายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน)

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑. มีสัญญาติไทย

๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

๓. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา

   ในคนพิการที่มีความจำเป็นไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพอการแทน โดยแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หนังสือมอบอำนาจของผู้พิการ จำนวน ๑ ฉบับ

 

กองคลัง

 บทบาทหน้าที่ กองคลัง

    กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การนับ การนำส่งเงิน การเก็บรักาาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำงบประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายดดยให้มีหัวหน้ากองคลังเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของการคลัง โดยกำหนดส่วนราชการในกองคลังประกอบด้วยงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัมนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีภาษีโรงเรียนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่นตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใชเป็นสถานประกอยฃบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัยอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล

    การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด๒) ที่กองคลังเทศบาลตำบลตะขบ พร้อมกรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษี เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด. ๘) จากเทศบาลแล้วให้มาชำระ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

 

 ภาษีบำรุงท้องที่

   กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปีภาษีบำรุงท้องที่หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินปละชำระภาษี

๑. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี

๒. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่โอนๆ

 การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

๑. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าอย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา
ส่วนที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

๒. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะได้รับยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่อัตราโทษและค่าปรับ

๑. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษี

๒. ยื่นแบบรายการไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๓. ชี่เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่ภาษีน้องลง ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑ เท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

๔. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของภาษี เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 ภาษีป้าย

   ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 อัตราภาษี

๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

๒. ป้ายที่อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

๓. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่มีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ

-ป้ายที่มีอักษรบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

๔. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียต่ำกว่า ๒๐๐ บาทให้เสียในอัตรา ๒๐๐ บาท

 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

 ๑. เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปีโดยเป็นรายปี ยกเว้นที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี

 ๒. ชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จากพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน๓๐ วันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักปลัด