Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0100948
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
81
806
1000
5104
5278
100948

Forecast Today
96

38.57%
12.02%
6.48%
0.10%
0.00%
42.83%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:3.236.84.188

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพ/ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะขบ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกู้ชีพ/ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตะขบ

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายกลางหมู่บ้านหนองรังกา

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายกลางหมู่บ้านหนองรังกา

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเรื่องขอส่งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

 

ประกาศเรื่องขอส่งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

 

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนราชการ

       เทศบาลตำบลตะขบมีความประสงค์จัดซื้อที่ดินในเขตเทศบาลตำบลตะขบ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ไร่ ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล และ ส่วนราชการ ผู้สนใจให้ติดต่อคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ เทศบาลตำบลตะขบ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4437-3195 งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลตะขบ ในวัน และเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550